دلــتــنــگــی

زخمهاتو پنهان کن ، اینجا مردم زیادی بانمک شدن !

نوشته شده در یک شنبه 3 شهريور 1398برچسب:,ساعت 21:6 توسط تینا | |

welcom

نوشته شده در جمعه 2 فروردين 1398برچسب:,ساعت 11:44 توسط تینا | |

  خاطرات ، تمام نمیشوند ؛ تمامت میکنند !

نوشته شده در دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,ساعت 10:46 توسط تینا | |

زخـــم ها هـــیچوقــت درســت نمیشن یا جـــاشون میمونه یا یــــادشــــون...

نوشته شده در دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,ساعت 10:40 توسط تینا | |

  هر روز نبودنت را بر دیوار خط کشیدمببین این دیوار لامروت دیگر جایی برای خط زدن نداردخوش به حال تو که خودت را راحت کردی

 

یک خط کشیدی تنها ،

 

آن هم روی من .....

نوشته شده در سه شنبه 17 دی 1392برچسب:,ساعت 19:17 توسط تینا | |

دوری آزمون دلهاست

یا دلتنگ می شوی یا فراموش …

نوشته شده در سه شنبه 17 دی 1392برچسب:,ساعت 18:45 توسط تینا | |

شب سردیسٹ و من افسردہ

راہ دوریسٹ و پایی خسته

تیرگی ھسٹ و چراغی مردہ

فکر تاریکی و این ویرانی

بی خبر آمد تا با دل من

قصه ھا ساز کند پنهانی

نیسٹ رنگی که بگوید با من

اندکی صبر ، سحر نزدیک است

ھردم بانگ برآرم از دل

وای ، این شب چقدر تاریک است !

خندہ ای کو که به دل انگیزم ؟

قطرہ ای کو که به دریا ریزم ؟

صخرہ ای کو که بدان آویزم ؟

مثل اینسٹ که شب نمناک اسٹ

دیگران را ھم ، غم ھسٹ به دل

غم من لیک ، غمی غمناک اسٹ …

 

نوشته شده در دو شنبه 16 دی 1392برچسب:,ساعت 9:51 توسط تینا | |

این بی قــــــــــراری ها دســــــــتِ مــــن نیســــــت ...

بـــــاور کــــــــــن ...

عاقــــــــــل تریــــــــن آدم هـــــــا هـــــــــــم ...

گاهی دلتنـــــــگِ خاطـــــــرات احمقـــــــانه شـــــــــان میشـــــــوند ...

نوشته شده در چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:,ساعت 11:26 توسط تینا | |

تو را گویم

تو را با هر طپش،هر نبض

تو را با قلبی از اندوه

تو را با چشمه ای از اشک

تو ای سرچشمه پاکی

ب سویم باز خواهی گشت؟

و بیزارم ازین تکرار

ازین بغض فروخورده

ازین احساس سرخورده

و این لبخند پژمرده

نوشته شده در چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:,ساعت 11:23 توسط تینا | |

حالمـــ خوب نیست !

گونه هایمـــ میـــــسوزد ...

برای گریه کردن راهی تازه یافته ام
اشکهایم را این بار روی دلم میــــریزم

بایک تیر دو نشان میزنم!
هم کسی گریه ام را نمیــــبیند ،
هم دلم خنک میـــــشود ....

نوشته شده در چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:,ساعت 11:20 توسط تینا | |

ﺍﺯﻡ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﻧﺪﻡ

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﻡ

ﺍﺯﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﻡ

ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﻢ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ، ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ

ﺗﻮﯾﯽ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺑﻢ ﺍﮔﺮ ﺯﺷﺘﻢ

ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻭ ﮐﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺪﻩ ﺟﺎﻣﯽ

ﺑﮑﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ ، ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻣﯽ

ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺍﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﻋﺸﻘﻢ ، ﻧﺮﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ

ﻧﺨﻮﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ، ﻣﻨﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺧﯿﺴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ ، ﺁﺧﻪ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﻩ

ﺍﮔﺮ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ

ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻧﻮ ، ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﻪ

ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺍﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﯼ ﺑﺎﺭﯾﮑﻪ

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ ، ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻭﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﺤﺠﻮﺑﻪ

ﺩﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺕ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪ

ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﮔﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ، ﺷﺪﻡ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﻭ ﻭﯾﺮﻭﻥ

ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﺷﺪﻡ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﻣﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﻮﺍﺑﻢ

ﺗﻮ ﻣﯿﺪﯾﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻢ

ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫﻤﺶ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻫﺎﺗﻪ

ﺍﯾﻨﺎ ﺷﯿﻄﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﺩﺍﻏﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺴﺘﻢ ، ﺑﮕﻮ ﭼﯿﺰﯼ

ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺗﺐ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﯾﻀﯽ

ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺗﺐ ﻧﺒﻮﺩ ﻋﺸﻘﻢ ، ﻫﻤﺶ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻮﺩ

ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺑﺴـﺘﺖ ﺑﻮﺩ

ﺩﻟﻢ ﺁﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻭﯾﺮﻭﻥ

ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺳﺎﮐﻦ ﻗﻠﺒﻢ ، ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟

ﻭﻟﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﺸﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ، ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮ ، ﺑﺰﺍﺭ ﺭﻭﻫﻢ ﺗﻮ ﭘﻠﮑﺎﺗﻮ

ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺮﻡ ، ﮐﻪ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺸﯽ ﻋﺸﻘﻢ

ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺑﻢ ﺍﮔﺮ ﺯﺷﺘﻢ

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت 18:8 توسط تینا | |

ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ، ﺗﻮﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 17:8 توسط تینا | |

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود که تو بی خیال زندگی کنی و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 17:6 توسط تینا | |

گاهی وقتها تمام روزهایت میشود زندگی در یک قاب عکس !

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 17:5 توسط تینا | |

گاهی بعضی ها رو ؛

خیلی راحت میبخشی !

چون دوس داری ،

بازم تو زندگیت باشن ..

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 17:1 توسط تینا | |

تمام لحظه هایم

پر شده از خواستن های بی حساب،

دلتنگی های بی امان،

و دردهای بی پایان...

و من

دل سپرده ام

تنها

به این سکوت بی پژواک...

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 16:52 توسط تینا | |

تلخ می گذرد...

این روزها

که قرار است

از او...

برای دلم

یک انسان معمولی بسازم....

:'(

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 16:47 توسط تینا | |

تـــــــو دستـــ در دستـــ ِ دیگـــــــــــری ...

مــــن در حــــال ِنــــوازش ِ دلــــی کــــه ,

سخـــتــــ گرفتــــه از تــــ ـــو ...!

مـــــــدام تکــ ــرار می کنــــم :

کــــه نتــــ ــــرس ای دل ...!

آن دستـهــــا بــ ــه هیچکــــس وفــ ـــــا ندارنــــد ......!

نوشته شده در جمعه 6 دی 1392برچسب:,ساعت 16:44 توسط تینا | |

مزخرف ترین جمله برای آروم کردن : بهش فک نکن...

نوشته شده در سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,ساعت 12:45 توسط تینا | |

هوا بدون حضورت از همیشه سردتر است... د
لم به آغوشت عجیب محتاج است...

نوشته شده در سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,ساعت 12:41 توسط تینا | |

می کِشد ، می کِشی ، می کِشم

او ناز تو را

تو عشق او را

و من …

فندکم کجاست ؟

 

نوشته شده در سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,ساعت 12:30 توسط تینا | |

متنفرم از خاطراتی که وقتی بهشون فکر می کنم میگم:وای من چقدر احمق بودم . . .

نوشته شده در سه شنبه 3 دی 1392برچسب:,ساعت 12:29 توسط تینا | |

تو که نیستی ،

"یلدا"

بلندترین شب سال نیست


اوج دلتنگیست...!!

نوشته شده در جمعه 29 آذر 1392برچسب:,ساعت 21:29 توسط تینا | |

" یـلـدای بـی تــــو

چــه تــبـریـکـی!

هـــوم؟!

یـک دقـیـقـه بــیـشـتــر دلـتـنـگ بـودنـم مــبـارک ... ! "

نوشته شده در جمعه 29 آذر 1392برچسب:,ساعت 21:11 توسط تینا | |

בنــــیــــاے واقــعـــے هـــمـــیـــنـــجـــــاس !

בنـــیـــاے مــــجــــازے اوטּ بـــیـــرونـــﮧ

کــﮧ هـــمــــﮧ بــــا نــــقـــابـــטּ هـــمــﮧ تـــــو قـــیـــافـــטּ

בنـــیـــاے واقـــعــــے ایـــنــجـــاس

هـــمـــﮧ بــــے ریــــا و خـــاکــے

کـــســــــے زخـــمـــاشــــو نـــمــے پــــوشــــونــــﮧ

کــســــے اشــکــاشــــو پـــاکـــ نـــمــے کــنـــﮧ

کــــســـے بــــغــضـــشـــو قــــورت نــــمـــے בه

בیــــدے ؟/؟

בنــــیــــاے واقــعـــے هـــمـــیـــنـــجـــــاس!! !

نوشته شده در دو شنبه 22 مهر 1392برچسب:,ساعت 19:25 توسط تینا | |

به سلامتی لبخن که کمک میکنه واسه کسی توضیح ندی حالت داغونه!

نوشته شده در دو شنبه 22 مهر 1392برچسب:,ساعت 19:23 توسط تینا | |

قبل رفتن به جهنم این دیالوگ را خواهم گفت : خدایا ببخش که ناامیدت کردم …

نوشته شده در یک شنبه 21 مهر 1392برچسب:,ساعت 20:1 توسط تینا | |

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ؛ دلتنگی یعنی تو نیستی !

نوشته شده در یک شنبه 21 مهر 1392برچسب:,ساعت 19:55 توسط تینا | |

Design By : nightSelect.com